ក្រុម​ហ៊ុន TSURUTA JITSUGYOU ជប៉ុន​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ

ក្រុម​ហ៊ុន TSURUTA JITSUGYOU ជប៉ុន​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ

ថ្ងៃទី ២៩ សីហា ២០១៧ លោក ត្រឹង វ៉ាន់ ទ្រុង សាកលវិទ្

អានត: ក្រុម​ហ៊ុន TSURUTA JITSUGYOU ជប៉ុន​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ

លោក​បណ្ឌិត Phillip M.Adam បំពេញការងារ​នៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

លោក​បណ្ឌិត Phillip M.Adam បំពេញការងារ​នៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

(TVU) - ក្នុង ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ លោកបណ្ឌិត Phillip

អានត: លោក​បណ្ឌិត Phillip M.Adam បំពេញការងារ​នៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម