មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​និង​ឱសថ​រៀប​ចំ​ទិវា​ថែទាំ​ជំងឺ​អន្តរជាតិ

មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​និង​ឱសថ​រៀប​ចំ​ទិវា​ថែទាំ​ជំងឺ​អន្តរជាតិ

នៅ​ថ្ងៃទី ១០ ឧសភា មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​និង​ឱស

អានត: មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ​និង​ឱសថ​រៀប​ចំ​ទិវា​ថែទាំ​ជំងឺ​អន្តរជាតិ

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម