ឱកាស​​ការ​ងារ​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​និស្សិតជំនាញ​​ថែ​ទាំ​ជំ​ងឺ

ឱកាស​​ការ​ងារ​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​និស្សិតជំនាញ​​ថែ​ទាំ​ជំ​ងឺ

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម​ការ​ងារ​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិ

អានត: ឱកាស​​ការ​ងារ​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​និស្សិតជំនាញ​​ថែ​ទាំ​ជំ​ងឺ

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម