​ក្នុង​ប្រ​ទេស

​បរិញ្ញាបត្រ​រងមាន ១៩​ មុខ​ជំ​នាញ

1

គ្រប់​គ្រងការិយាល័យ

2

គ្រប់​គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

3

គណនេយ្យ

4

ព័ត៌មាន​វិទ្យា

5

បច្ចេកវិទ្យាសាង​សង់​សំ​ណង់

6

បច្ចេក​វិទ្យា​អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក

7

បចេ្ចក​វិទ្យាអេឡិច​ត្រូនិក និង​ទូរគមនាគមន៍

8

បច្ចេកវិទ្យាយន្ត​កម្ម

9

បច្ចេក​វិទ្យា​ស្បៀង​អាហារ

10

អភិវឌ្ឍជន​បទ

11

ចិញ្ចឹម​ជលផល

12

សេវា​ពេទ្យ​សត្វ

13

បច្ចេកវិទ្យាកាត់​ដេរ

14

បសុវប្បកម្ម

15

ឱសថ

16

វប្បធម៌​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិចនៅ​វៀត​ណាម

17

ភាសា​អង់​គ្លេស

18

បច្ចេកវិទ្យាក្រោយ​ប្រ​មូល​ផល

19

សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ

 

កំ​រិតបរិញ្ញាបត្រ​មាន​ ៤៤ មុខ​ជំ​នាញ

1

គរុកោសល្យ (ជំនាញ​គរុកោសល្យ​អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ​​ណាម​បូ)

2

ប្រ​គំ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ប្រ​ពៃណី​ខ្មែរ(ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ខ្មែរ​ណាម​បូ និង​ល្ខោន​កៃឡឿង​វៀតណាម)

3

ភាសាខ្មែរ

4

វប្បធម៌​បណ្តា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​វៀត​ណាម​ (វប្បធម៌​ខ្មែរ​ណាម​បូ តៃណាម​បូ និង​មេគង់វិទ្យា)

5

បច្ចេកវិទ្យា​សាង​សង់​(សំណង់​សីវិល ឧស្សាហកម្ម ស្ពាន ផ្លូវ​ថ្នល់)

6

បច្ចេក​វិទ្យាមេកានិក

7

បច្ចេក​វិទ្យា​អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក

8

តេស្ត​វេជ្ជសាស្ត្រ

9

បច្ចេក​វិទ្យា​ដំណើ​ការ​ដោយ​បញ្ជា និង​ស្វ័យ​ប្រវត្ត

10

បច្ចេក​វិទ្យា​គីមី​សាស្ត្រ​

11

ព័ត៌មាន​វិទ្យា

12

បច្ចេក​វិទ្យា​ស្បៀង​អាហារ

13

ថែទាំ​ជំ​ងឺ

14

អប់រំ​មត្តេយ្យ

15

ភាសា​អង់គ្លេស

16

ឱសថ

17

សេដ្ឋកិច្ច​(សេដ្ឋកិច្ច​អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ សេដ្ឋកិច្ច​ជនបទ)

18

គណនេយ្យ​

19

ច្បាប់

20

ពហុវេជ្ជសាស្ត្រ (វេជ្ជបណ្ឌិត)

21

គ្រប់​គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម​(គ្រប់គ្រង marketing, គ្រប់គ្រង​សេដ្ឋកិច្ច, គ្រប់​គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស, គ្រប់​គ្រងការិយាល័យ គ្រប់គ្រង​សណ្ឋាគារ)

22

កសិកម្ម

23

ចិញ្ចឹម​ជល​ផល​

24

ពេទ្យ​ធ្មេញ

25

ហិរញ្ញវត្ថុ​-​ធនាគារ

26

អភិបាល​ការិយាល័យ

27

បសុពេទ្យ

28

សុខាភិបាល​សាធារណៈ

29

គ្រប់​គ្រងសេវាទេសចរណ៍

30 វិទ្យាសាស្ត្រសារធាតុ​គីមី
31 គណិតអនុវត្ត
32 បច្ចេកទេស​បរិស្ថាន
33 បច្ចេកទេសសាង​សង់​សំណង់​ចរាចរណ៍
34 វប្បធម៌​វិទ្យា
35 សង្គម​កិច្ច​
36 នយោបាយ​វិទ្យា
37 តន្ត្រី​វិទ្យា
38 រចនា​ឧសហកម្ម
39 វប្បធម៌​វិទ្យា
40 គ្រប់​គ្រង​កិច្ច​រដ្ឋបាល
41 ការ​ស្តារ​លទ្ធភាព
42 បច្ចេកវិទ្យា​ជីវសាស្រ្ត
43 ពាណិជ្ជកម្ម​អេឡេចត្រូនិក
44 ចិញ្ចឹម​សត្វ
45 ប្រព័ន្ធកុំ​ព្យូ​ទ័រនិង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ទិន្នន័យ
46 ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ពត៌មាន
47 គ្រប់​គ្រង​អប់រំ​កីឡា
ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម អន្តរជាតិ ជ្រើស​រើស​និស្សិត ​ក្នុង​ប្រ​ទេស