ក្រោយ​បរិញ្ញា​បត្រ

* បណ្ឌិត

១ គ្រប់​គ្រងពាណិជ្ជក​ម្ម

២ វប្បធម៌​វិទ្យា

៣ វិធីសាស្ត្របង្ហាត់​បង្រៀនអក្សរ​សាស្ត្រ

* អនុបណ្ឌិត

១​ គ្រប់​គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម

២​ គ្រប់​គ្រង​សេដ្ឋកិច្ច

៣ គណនេយ្យ

៤​ អភិវឌ្ឍជន​បទ

៥ ពេទ្យ​សត្វ

៦ ច្បាប់​សេដ្ឋកិច្ច

៧ ច្បាប់ស៊ីវិល

៨ គីមីវិទ្យា

៩ បច្ចេកទេសអគ្គីសនី

១០ ពត៌មាន​វិទ្យា

១១ វប្បធម៌​វិទ្យា

១២ វិធីសាស្ត្របង្ហាត់​បង្រៀនអក្សរ​សាស្ត្រ

១៣ វិធីសាស្ត្របង្ហាត់​បង្រៀនភាសា​អង់គ្លេស

១៤ ហិរញវត្ថុ ធនាគារ

១៥ ច្បាប់​រដ្ឋធម្មនុញ

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ក្រោយ