ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សេចក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង ជម្រើសនិស្សិតកំរិតបរិញ្ញាបត្រប្រមូលផ្តុំបែបពេញម៉ោង សម្រាប់សិស្ស-និស្សិតកម្ពុជានាឆ្នាំ២០១៧