ឧបករណ៍ធ្វើស្រែឆ្លាតវៃមួយគូចូលរួមក្នុងការប្រកួត MECA ២០២១

ឧបករណ៍ធ្វើស្រែឆ្លាតវៃមួយគូចូលរួមក្នុងការប្រកួត MECA ២០២១
ឧបករណ៍មួយគូសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យកម្រិតទឹកក្នុងស្រែ ន

អានត: ឧបករណ៍ធ្វើស្រែឆ្លាតវៃមួយគូចូលរួមក្នុងការប្រកួត MECA ២០២១

សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ - ក្តីប្រាថ្នាដើម្បីឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ពិភពលោក

សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ - ក្តីប្រាថ្នាដើម្បីឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ពិភពលោក

ឆ្លង​កាត់​រយៈកាល​ជាង២០​ឆ្នាំនៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍ

អានត: សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ - ក្តីប្រាថ្នាដើម្បីឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ពិភពលោក

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម