សាកលវិទ្យាល័យ Seojeong នៃប្រទេសកូរ៉េ ផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

សាកលវិទ្យាល័យ Seojeong នៃប្រទេសកូរ៉េ ផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

(TVU) - ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១១ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤គ្រូឧទ្ទេស​

អានត: សាកលវិទ្យាល័យ Seojeong នៃប្រទេសកូរ៉េ ផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម