ក្រុមសិល្បៈខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញសម្តែងសិល្បៈខ្មែរ​ណាមបូនៅរដ្ឋ Chhattisgarh ប្រទេសឥណ្ឌា

ក្រុមសិល្បៈខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញសម្តែងសិល្បៈខ្មែរ​ណាមបូនៅរដ្ឋ Chhattisgarh ប្រទេសឥណ្ឌា
ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ដល់ថ្ងៃទី ១៨ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ក្រុមសិល្បៈខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញបានទៅសម្តែងសិល្បៈនា​ឱកាសមហោស្រព

អានត: ក្រុមសិល្បៈខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញសម្តែងសិល្បៈខ្មែរ​ណាមបូនៅរដ្ឋ Chhattisgarh ប្រទេសឥណ្ឌា

សិក្ខាសាលា “ផ្ដើមអាជីពដោយ០ដុង”

សិក្ខាសាលា “ផ្ដើមអាជីពដោយ០ដុង”

កាលពីព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០២៣

អានត: សិក្ខាសាលា “ផ្ដើមអាជីពដោយ០ដុង”

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម