ទិវាខួប​អនុវស្សាវរីយ៍​ទី៤០​ឆ្នាំ​បង្កើត​ចំណងកិច្ច​ការ​ទូត​​វៀត​ណាម​-​កាណាដា

ទិវាខួប​អនុវស្សាវរីយ៍​ទី៤០​ឆ្នាំ​បង្កើត​ចំណងកិច្ច​ការ​ទូត​​វៀត​ណាម​-​កាណាដា

ឱកាស​ទិវា​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​បង្កើតចំ​ណង​​សហការ​រវាង​វៀត​ណាម​-​កាណាដា​(២១​សីហា​១៩៧៣-​២១​សីហា​២០១៣)

អានត: ទិវាខួប​អនុវស្សាវរីយ៍​ទី៤០​ឆ្នាំ​បង្កើត​ចំណងកិច្ច​ការ​ទូត​​វៀត​ណាម​-​កាណាដា

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម