សម័យ​ឃោសនា​អំពី​កោះ​សមុទ្រវៀត​ណាម​ឆ្នាំ​ ២០១៣

សម័យ​ឃោសនា​អំពី​កោះ​សមុទ្រវៀត​ណាម​ឆ្នាំ​ ២០១៣

ត្រា​វិញ​ ថ្ងៃទី​ ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣

អានត: សម័យ​ឃោសនា​អំពី​កោះ​សមុទ្រវៀត​ណាម​ឆ្នាំ​ ២០១៣

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម