ខួប​ទី​វា​បុណ្យ​ជាតិកាណាដា​លើក​ទី​​​ ១៤៦ ឆ្នាំ​

ខួប​ទី​វា​បុណ្យ​ជាតិកាណាដា​លើក​ទី​​​ ១៤៦ ឆ្នាំ​

quockhanhcanada-2

quockhanhcanada-1

quockhanhcanada-3

quockhanhcanada-4

quockhanhcanada-8

quockhanhcanada-5

quockhanhcanada-6

quockhanhcanada-7

 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សកម្ម​ភាព ខួប​ទី​វា​បុណ្យ​ជាតិកាណាដា​លើក​ទី​​​ ១៤៦ ឆ្នាំ​