អំ​ណរ​ពិធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​ សំ​ពះ​ព្រះ​ខែខ្មែរ​ណាម​បូ​

okombok-sv-2

okombok-sv-3

okombok-sv-4

okombok-sv-5

okombok-sv-6

 ?????????

 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សកម្ម​ភាព អំ​ណរ​ពិធី​បុណ្យ​អក​អំ​បុក​ សំ​ពះ​ព្រះ​ខែខ្មែរ​ណាម​បូ​