សិក្ខាកាម​​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​វប្បធម៌​វិទ្យា​ជំ​នាន់​ទី​២ ទស្សនាស្រាវ​ជ្រាវ​នៅ​​ខេត្ត​អាន​យ៉ាងនិង​ខេត្ត​គៀន​យ៉ាង

????????????????? ??????????? ?? ?? ???????????????? ?? ???? ?????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????

??????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????? ?????????????????????? ????????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ??????

thucte-1

 

thucte-2

thucte-3

thucte-4

thucte-6

thucte-5

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សកម្ម​ភាព សិក្ខាកាម​​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​វប្បធម៌​វិទ្យា​ជំ​នាន់​ទី​២ ទស្សនាស្រាវ​ជ្រាវ​នៅ​​ខេត្ត​អាន​យ៉ាងនិង​ខេត្ត​គៀន​យ៉ាង