សម្ភារៈឧបទ្ទេស

I

ទំ​ហំ​ផ្ទៃ​ដី

ha

52,432

 

II

ទំ​ហំ​ផ្ទៃ​ដី​កសាង

 

54.218,000

 

1

សាល​ប្រជុំ

     
 

សាល

សាល

6

 
 

ទំហំ​សារុប

m2

1.766,00

 

2

បន្ទប់​កុំ​ព្យូ​ទ័រ

     
 

បន្ទប់

បន្ទប់

30

 
 

ទំហំ​សារុប

m2

1.511,00

 

3

បន្ទប់​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស

     
 

បន្ទប់

បន្ទប់

7

 
 

ទំហំ​សារុប

m2

201,60

 

4

បណ្ណាល័យ

m2

1.776,40

 

5

បន្ទប់​ពិសោធ

     
 

បន្ទប់

បន្ទប់

20

 
 

ទំហំ​សារុប

m2

2.114,00

 

6

សាលអនុវត្ត​

     
 

បន្ទប់

បន្ទប់

59

 
 

ទំហំ​សារុប

m2

4.454,00

 

7

អន្តេវាសិក​ដ្ឋាន​

     
 

បន្ទប់

បន្ទប់

382

 
 

ទំហំ​សារុប

m2

28.612,70

 

8

ភោជនីដ្ឋាន

m2

620,00

 

9

ផ្ទៃ​ដី​ផ្សេងទៀត

     
 

សាល​ប្រជុំ

m2

3.458,30

 
 

សាល​វប្បធម៌    

m2

   
 

សាល​ពហុកីឡា

m2

1.430,00

 
 

ស្រះ​ទឹក

m2

   
 

កីឡាដ្ខាន

m2

8.274,00

 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សម្ភារៈឧបទេស