ពិនិត្យនិង​ស្ទង់មើលជំ​ងឺ​មហារីក​អត់​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​ស្ត្រី​នៅ​ទិវានារី​វៀត​ណាម​ ២០ តុលា

ថ្ងៃទី​ ១៩ និង ២០ តុលា សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​សហការ​ជា​មួយ​សហព័ន្ធនារី​ខេត្ត​ត្រាវិញ រៀប​ចំ​ពិនិត្យ​និង​ស្ទង់​មើល​ជំងឺ​មហារីក​អត់​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​ស្ត្រី​នា​ឱកាស​ទិ​វា​នារីវៀត​ណាម ២០ តុលា។

តាម​ដំ​ណឹង​ពី​ការិយាល័យ​ពិនិត្យ​សុខាភិបាល​​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ ​ពិនិត្យ​សុខភាពលើកនេះ​មាន​ស្ត្រី​ជាង ២០០ រូប​អាយុ​ចាប់​ពី ៤៥ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ និង​អាទិភាព​សម្រាប់​​គ្រួ​សារ​មាន​ជីវភាព​ក្រី​ក្របាន​ពិនិត្យ​និង​ស្ទង់​មើល​ជំ​ងឺ​មហារីក​ដោយ​អត់​គិត​ថ្លៃ។
បច្ចេកទេស​ពិនិត្យ​រួម​មាន​ស្ទង់​មើល​ជំ​ងឺ​មហារីក​ដោយ​វិធី​ពិនិត្យ​មើល​អាការៈ​រោគខាង​ក្រៅ​ Pap smear ឆ្លុះអេកូ និងថត​ដោះដោយ​កម្មរស្មី។

ដាក់​ពាក្យ​​​និង​ពិនិត្យ​នៅ​​ថ្ងៃទី ១៩​និង ២០ ខែ​តុលា​ នៅ​ការិយាល័យ​សុខាភិបាល​​ចំ​ណុះ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ។


ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​ទំ​នាក់​ទំ​នង​មក​៖ សហព័ន្ធ​នារី​ខេត្ត​ត្រាវិញ

អាស័យដ្ឋាន៖ 12A, វិថី​ឡេឡើយ សង្កាត់​ទី ៤​ ទី​ក្រុង​ត្រាវិញ ខេត្ត​ត្រាវិញ ទូរស័ព្ទ​លេខ៖  0294 3854 843

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សេចក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង ពិនិត្យនិង​ស្ទង់មើលជំ​ងឺ​មហារីក​អត់​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​ស្ត្រី​នៅ​ទិវានារី​វៀត​ណាម​ ២០ តុលា