សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចុះឈ្មោះសិក្សាកំរិតបរិញ្ញាបត្រ លើកទី១ ឆ្នាំ ២០២២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

នារដូវកាលចុះឈ្មោះសិក្សាកំរិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររងឆ្នាំ ២០២២ សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញជ្រើសរើសនិស្សិតទូទាំងប្រទេស លេខកូដសាលាគឺ DVTជ្រើសរើសនិស្សិតសិក្សា៥២ មុខជំនាញគោលដៅជ្រើសរើសប្រមាណ៨០០០ និស្សិតក្នុងទូទាំងប្រទេស។ វិធីនៃការជ្រើសរើសចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ គឺ៖ ជ្រើសរើសផ្អែកលើសិក្ខាគារិក​ថ្នាក់ទី ១២ ឬជ្រើសរើសផ្អែកលើលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជ្រើសរើសផ្អែក​លើ​លទ្ធផលនៃការប្រឡងសមត្ថភាពយោងតាមការកំណត់របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​ ទីក្រុង​ហូជីមិញ។ បេក្ខជនចុះឈ្មោះ និងកែតម្រូវគោលបំណងនៃការចុះឈ្មោះចូលរៀន (មិនកំណត់ចំនួនលើកនៃការចុះឈ្មោះកែតម្រូវ) នៅលើ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn ។ បេក្ខជនត្រូវដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនតាមពេលវេលាកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ដល់ម៉ោង ១៧:០០ នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២។

មុខជំនាញដែលមានបណ្តុះបណ្តាលនៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញក្នុងឆ្នាំ២០២២https://www.tvu.edu.vn/dai-hoc-tra-vinh-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang/#cac_nganh_dai_hoc_cao_dang

សូមមើលខ្សែភាពយន្តស្តីពីមជ្ឈដ្ឋានសិក្សានិងបទពិសោធន៍នៅ TVU តាម​រយៈតំណភ្ជាប់៖ https://youtu.be/8xwdrAOFsNU

.រៀបចំការជ្រើសរើសចូលរៀន ចំពោះវិធីជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ ២០២២ (របៀប ១០០ - លើកទី ឆ្នាំ ២០២២)

.

ខ្លឹមសារ

ពេលវេលា

កំណត់​ចំ​ណាំ

អនុវត្តការដាក់ពាក្យសុំចូលរៀននៅលើប្រព័ន្ធណែនាំ​ការចុះ​ឈ្មោះចូលរៀនទូទៅhttps://thisin.thitotnghiepthpt.edu.vn

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥ ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០២២ ដល់​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨ ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

ចុះឈ្មោះនិងកែតម្រូវគោល​បំ​ណង​ចុះឈ្មោះ​សិក្សា​ (មិនកំណត់​​ចំនួនលើក​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​តាម​រយៈ​តំណ​ភ្ជាប់​៖ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

បេក្ខជន​​ចុះ​​ឈ្មោះ​​ក្នុង​ពេល​កំណត់​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ​​​២២ ខែ​កក្កដា ដល់​ម៉ោង ១៧:០០ ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០២២។

 

សាលាប្រ​កាសការ​កំ​ណត់​​ពិន្ទុសម្រាប់ការទទួលពាក្យសុំចូលរៀនតាមរបៀប ១០០ នៅលើគេហទំព័រជ្រើសរើសនិស្សិតរបស់ក្រសួងអប់រំ និង​​បណ្តុះបណ្តាល និងលើគេហទំព័រជ្រើសរើសនិស្សិតរបស់សាលា៖ https://tuyensinh.tvu.edu.vn

មុនម៉ោង១៧:០០ នាទី  ថ្ងៃទី​ ០២​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

បេក្ខជនដែលផ្លាស់ប្តូរ ឬរក្សាគោលបំណងដែលបានចុះឈ្មោះ អាស្រ័យលើការ​កំ​ណត់កម្រិតពិន្ទុរបស់សាលា។ និស្សិត​អាចធ្វើនៅលើគេហទំព័រ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

មុនម៉ោង១៧:០០​ នា​ទី​ថ្ងៃទី២០​ ខែ​ សី​ហា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

បេក្ខជនបញ្ជាក់ចំនួននិងលំដាប់នៃ​គោលបំណង​​ ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន៖ បេក្ខជនធ្វើនៅលើប្រព័ន្ធដោយប្រើគណនីដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយសាលាវិទ្យាល័យ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែ​សីហាដល់​ម៉ោង១៧:០០ នាទី​ ថ្ងៃទី​ ២៨ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

បេក្ខជន​ដែល​មិន​បាន​បញ្ជាក់ច្បាស់​លាស់​អំ​ពី​គោល​បំ​ណង
និង​មិន​បាន​បង់​ថ្លៃ​ដាក់​ពាក្យ ប្រព័ន្ធនឹង​​មិន​ទទួល​​ការ​ចុះ​ឈ្មោះរបស់​បេក្ខជន​ឡើយ

បង់ថ្លៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនតាមចំនួនគោលបំណងទៅ​កាន់​គណនីនៅលើប្រព័ន្ធ ឬទាក់ទងជាមួយសាលាវិទ្យាល័យដែលចេញគណនីដើម្បី​ទទួល​បានការណែនាំបន្ថែម

បេក្ខជនពិនិត្យមើលព័ត៌មានអំ​ពី​តំបន់អា​ទិ​ភាព​ និងករណីអាទិភាពរបស់ខ្លួន

បេក្ខជនត្រូវសហការជាមួយសាលា​វិទ្យាល័យ

 

សាលាប្រកាសលទ្ធផលជ្រើសរើសលើកទី១៖ បេក្ខជនអាចចូលមើលព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ https://tuyensinh.tvu.edu.vn, Facebook (ជ្រើសរើសនិស្សិត DVT), Zalo (ដំណឹង​ជ្រើសរើសនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ)

មុនម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ១៧ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

បញ្ជាក់ពីការចូលរៀនលើកទី១៖ បេក្ខជនអាចធ្វើនៅលើប្រព័ន្ធhttps://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

មុនម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ៣០ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

បេក្ខជន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ការ​ចុះឈ្មោះ​សិក្សា​​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ នឹង​មិន​អាច​ចូល​រួម​ការជ្រើស​​​រើស​លើក​ក្រោយ​ទៀតបាន។

១០

បំពេញបែបបទចូលរៀនតាមការប្រកាសលទ្ធផលរបស់សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

មុនម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ៣០ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

. រៀបចំការជ្រើសរើសចូលរៀនចំពោះវិធីជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើលទ្ធផលសិក្សាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ​​ - សិក្ខាគារិក (របៀប ២០០ - លើកទី១ ឆ្នាំ ២០២២)៖

.

ខ្លឹមសារ

ពេល​វេលា

កំណត់​ចំណាំ​

បង្កើត​គណនីបន្ថែមនៅសាលាវិទ្យាល័យដែលមន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងខេត្តនីមួយៗ
កំណត់៖ សម្រាប់បេក្ខជនដែលបានបញ្ចប់
ការ​សិក្សា​កម្រិត​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិមុនឆ្នាំ ២០២២និងមិនមានគណនី

ចាប់ពីថ្ងៃទី១២​ ខែ​ កក្កដា​ ដល់ថ្ងទី១៨ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

ធ្វើការដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនលើប្រព័ន្ធ​ណែ​នាំ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រៀន​ទូទៅhttps://thisin.thitotnghiepthpt.edu.vn

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែ​ កក្កដា​ ដល់ថ្ងទី១៨ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

ចុះឈ្មោះ និងកែតម្រូវគោលបំណងចុះឈ្មោះ​ចូល​រៀន (មិនកំ​ណត់​ចំ​នួន​លើក​នៃ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​)តាមគេហទំព័រhttps://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

បេក្ខជនត្រូវ​បំ​ពេញ​ក្នុង
រយៈពេលកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃ
ទី​ ២២ ខែ​ កក្កដា ដល់ម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ២០ ខែ​ សីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

បេក្ខជនបញ្ជាក់ចំនួននិងលំដាប់នៃ​គោលបំណង​​ ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន៖ បេក្ខជនធ្វើនៅលើប្រព័ន្ធដោយប្រើគណនីដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយសាលាវិទ្យាល័យ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែសីហាដល់ម៉ោង១៧:០០ថ្ងៃទី ២៨ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ​ ២០២២

បេក្ខជន​ដែល​មិន​បាន​ញ្ជាក់ច្បាស់​លាស់​អំ​ពី​គោល​បំ​ណងនិង​មិន​បាន​បង់​ថ្លៃ​ដាក់​ពាក្យ ប្រព័ន្ធនឹង​​មិន​ទទួល​​ការ​ចុះ​ឈ្មោះរបស់​បេក្ខជន​ឡើយ

បង់ថ្លៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនតាមចំនួនគោលបំណង

បេក្ខជនពិនិត្យមើលព័ត៌មានអំ​ពី​តំបន់អា​ទិ​ភាព​ និងករណីអាទិភាពរបស់ខ្លួន

បេក្ខជនត្រូវសហការជាមួយសាលា​វិទ្យាល័យ

 

សាលាប្រកាសលទ្ធផលជ្រើសរើសលើកទី១៖ បេក្ខជនអាចចូលមើលព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ https://tuyensinh.tvu.edu.vn, Facebook (ជ្រើសរើសនិស្សិត DVT), Zalo (ដំណឹង​ជ្រើសរើសនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ)

មុនម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ១៧ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

បញ្ជាក់ពីការចូលរៀនលើកទី១៖ បេក្ខជនអាចធ្វើនៅលើប្រព័ន្ធhttps://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

មុនម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ៣០ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

បេក្ខជន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ការ​ចុះឈ្មោះ​សិក្សា​​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ នឹង​មិន​អាច​ចូល​រួម​ការជ្រើស​​​រើស​លើក​ក្រោយ​ទៀតបាន។

បំពេញបែបបទចូលរៀនតាមការប្រកាសលទ្ធផលរបស់សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

មុនម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ៣០ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

.រៀបចំការជ្រើសរើសចូលរៀន ចំពោះវិធីជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនិងវិញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេស (លើកទី១ ឆ្នាំ ២០២២)៖

.

ខ្លឹមសារ

ពេល​វេលា

កំ​ណត់​ចំ​ណាំ

បង្កើត​គណនីបន្ថែមនៅសាលាវិទ្យាល័យដែលមន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងខេត្តនីមួយៗ
កំណត់៖ សម្រាប់បេក្ខជនដែលបានបញ្ចប់
ការ​សិក្សា​កម្រិត​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយ​ភូមិមុនឆ្នាំ ២០២២និងមិនមានគណនី

ចាប់ពីថ្ងៃទី១២​ ខែ​ កក្កដា​ ដល់ថ្ងទី១៨ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

ធ្វើការដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនលើប្រព័ន្ធ​ណែ​នាំ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រៀន​ទូទៅhttps://thisin.thitotnghiepthpt.edu.vn

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែ​ កក្កដា​ ដល់ថ្ងទី១៨ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

ចុះឈ្មោះ និងកែតម្រូវគោលបំណងចុះឈ្មោះ​ចូល​រៀន (មិនកំ​ណត់​ចំ​នួន​លើក​នៃ​ការ​ដាក់​ពាក្យ​)តាមគេហទំព័រhttps://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

បេក្ខជនត្រូវ​បំ​ពេញ​ក្នុង
រយៈពេលកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃ
ទី​ ២២ ខែ​ កក្កដា ដល់ម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ២០ ខែ​ សីហា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

បេក្ខជនបញ្ជាក់ចំនួននិងលំដាប់នៃ​គោលបំណង​​ ចុះឈ្មោះ​ចូលរៀន៖ បេក្ខជនធ្វើនៅលើប្រព័ន្ធដោយប្រើគណនីដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយសាលាវិទ្យាល័យ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែសីហាដល់ម៉ោង១៧:០០ថ្ងៃទី ២៨ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ​ ២០២២

បេក្ខជន​ដែល​មិន​បាន​ញ្ជាក់ច្បាស់​លាស់​អំ​ពី​គោល​បំ​ណងនិង​មិន​បាន​បង់​ថ្លៃ​ដាក់​ពាក្យ ប្រព័ន្ធនឹង​​មិន​ទទួល​​ការ​ចុះ​ឈ្មោះរបស់​បេក្ខជន​ឡើយ

បង់ថ្លៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំចូលរៀនតាមចំនួនគោលបំណង(សូមមើលចំណុច​ទី VI)

បេក្ខជនពិនិត្យមើលព័ត៌មានអំ​ពី​តំបន់អា​ទិ​ភាព​ និងករណីអាទិភាពរបស់ខ្លួន

បេក្ខជនត្រូវសហការជាមួយសាលា​វិទ្យាល័យ

 

សាលាប្រកាសលទ្ធផលជ្រើសរើសលើកទី១៖ បេក្ខជនអាចចូលមើលព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ https://tuyensinh.tvu.edu.vn, Facebook (ជ្រើសរើសនិស្សិត DVT), Zalo (ដំណឹង​ជ្រើសរើសនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ)

មុនម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ១៧ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 

បញ្ជាក់ពីការចូលរៀនលើកទី១៖ បេក្ខជនអាចធ្វើនៅលើប្រព័ន្ធhttps://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

មុនម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ៣០ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

បេក្ខជន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ការ​ចុះឈ្មោះ​សិក្សា​​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ នឹង​មិន​អាច​ចូល​រួម​ការជ្រើស​​​រើស​លើក​ក្រោយ​ទៀតបាន។

បំពេញបែបបទចូលរៀនតាមការប្រកាសលទ្ធផលរបស់សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

មុនម៉ោង ១៧:០០ថ្ងៃទី ៣០ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០២២

 
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

បន្ទប់ A11.307 – អគារ A1 – តំបន់ I – សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ១២៦ វិថីង្វៀនធៀនថាញ់ អនុសង្កាត់លេខ៤ សង្កាត់លេខ៥ ក្រុងត្រាវិញ
ខេត្តត្រាវិញ

ទូរស័ព្ទ៖ 0294.3.855944 (0965. 855944) – 0294.3.855247

អ៊ីមែល៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ ; គេហទំព័រ៖ https://tuyensinh.tvu.edu.vn

សូមមេត្តាឈ្វេងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ពិចារណានូវជម្រើសនាំមុខជំនាញដែលខ្លួនស្រលាញ់ចូលចិត្តដោយពិតប្រាកដ មានសមត្ថភាព លទ្ធភាព និងសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌគ្រួសារ ចំណង់ចំណូលចិត្ត ក៏ដូចជាតម្រូវការពលកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន អនាគតនៃមុខជំនាញដែលខ្លួនបានជ្រើសរើស។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ព័ត៌មាន សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចុះឈ្មោះសិក្សាកំរិតបរិញ្ញាបត្រ លើកទី១ ឆ្នាំ ២០២២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២