បរិញ្ញាបត្រ​

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

* បណ្ឌិត

១ គ្រប់​គ្រងពាណិជ្ជក​ម្ម

អានត: បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

បរិញ្ញាបត្រ​រង

1

គ្រប់​គ្រងការិយាល័យ

2

គ្រប់​គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

អានត: បរិញ្ញាបត្រ​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សម្ភារៈឧបទេស Main menu កម្មវិធី​សិក្សា