សារ​របស់​សាកលវិទ្យាធិការ

រដូវ​ជំ​រើស​និស្សិត បាន​ចាប់​ផ្តើមហើយ។ សិក្សានៅ​ទី

អានត: សារ​របស់​សាកលវិទ្យាធិការ


ក្រោយ​បរិញ្ញា​បត្រ

* បណ្ឌិត

១ គ្រប់​គ្រងពាណិជ្ជក​ម្ម

២ វប្បធម៌​វិទ្យា

អានត: ក្រោយ​បរិញ្ញា​បត្រ

អន្តរជាតិ

សូម​ចុុច​ចូល​មើល​ពិស្តារ

អានត: អន្តរជាតិ

​ក្នុង​ប្រ​ទេស

​បរិញ្ញាបត្រ​រងមាន ១៩​ មុខ​ជំ​នាញ

1

គ្រប់​គ្

អានត: ​ក្នុង​ប្រ​ទេស

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម អន្តរជាតិ ជ្រើស​រើស​និស្សិត