ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
សម្ព័ន្ធ​យុវជន​ និងសមាគម​និស្សិត និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 1653
គណៈ​គ្រប់​គ្រង​អន្តេវាសិកដ្ឋាន និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3434
ការិយាល័យគ្រប់​គ្រង​សម្ភារៈ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3407
គណៈ​យេនឌ័រ​ និង​ជន​ជាតិ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3074
ទស្សនាវដ្តី​វិទ្យាសាស្ត្រ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3691
ការិយាល័យ​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 5737
ការិយាល័យត្រួត​ពិនិត្យនីតិកម្ម និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3243
ការិយាល័យ​ធានា​គុណភាព និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3243
ការិយាល័យ​កិច្ចការ​សិស្ស-និស្សិត និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3201
ការិយាល័យវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3997
ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ការិយាល័យ