ហ្វឹកហ្វឺនអនុវត្តគម្រោងភាសាអង់គ្លេសតម្រែតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈ - EnglishWorks ឆ្នាំ២០២៤

ហ្វឹកហ្វឺនអនុវត្តគម្រោងភាសាអង់គ្លេសតម្រែតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈ - EnglishWorks ឆ្នាំ២០២៤

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ដល់ថ្ងៃទី១៥ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤គ្រូឧទ្ទេស​នៃមហាវិទ្យាល័យភាសាបរទេស

អានត: ហ្វឹកហ្វឺនអនុវត្តគម្រោងភាសាអង់គ្លេសតម្រែតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈ - EnglishWorks ឆ្នាំ២០២៤

ឱកាសច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលអ្នកចូលចិត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

ឱកាសច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលអ្នកចូលចិត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រា​វិញ​ជានិច្ចកាល​បន្តបេសកកម្ម​នៃ​ការ​ផ្តល់​កម្មវិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​ចម្រុះ​នៅ​គ្រប់​កម្រិត​

អានត: ឱកាសច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលអ្នកចូលចិត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញ

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម