ទស្សនាវដ្តី​វិទ្យាសាស្ត្រ

ទស្សនាវដ្តី​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ (​តែង​ហៅ​ថា​ទស្សនាវដី្ត)​បាន​បង្កើត​លើងអំ​ពី​សារ​ពត៌​មាន​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ឆ្នាំ​២០០៧។ ​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០១១​​​ ទស្សនាវដ្តីបានបោះ​ពុម្ព​ផ្សាយបាន​៩​លេខ (​អាណត្តិកាល​ ៦ខែ/១​លេខ)។

ទស្សនាវដ្តីជា​ស្ថាប័នផ្សព្វ​ផ្សាយ ​កិច្ច​ការ​​ គោលនយោបាយ របស់​បក្ខ​​ ច្បាប់​របស់​រដ្ឋ​​លើ​វិស័យ​​វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស ជា​វេទិការ​ដោះ​ដូរ​វិទ្យាសាស្រ្ត របស់​កម្មាភិបាល​​ គ្រូ​បង្រៀន​​ និស្សិត​ ​អ្នក​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ និង​អ្នក​អាន។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ការិយាល័យ ទស្សនាវដ្តី​វិទ្យាសាស្ត្រ