សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតកម្ពុជា

សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតកម្ពុជា
នៅថ្ងៃទី៧ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអប់រំ

អានត: សាកលវិទ្យាល័យត្រាវិញជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតកម្ពុជា

អនុវត្តកម្មវិធីថែទាំធ្មេញសម្រាប់សិស្សសាលាបឋមសិក្សា

អនុវត្តកម្មវិធីថែទាំធ្មេញសម្រាប់សិស្សសាលាបឋមសិក្សា
នាព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ០៦ ខែ​មិថុនា

អានត: អនុវត្តកម្មវិធីថែទាំធ្មេញសម្រាប់សិស្សសាលាបឋមសិក្សា

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម