ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

​យើង​ខ្ញុំ​សូម​រង​ចាំ​នូវ​ការ​ផ្តល់​យោបល់​ ឬ គំនិត​ស្ថាបនា​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​គេហទំព័រ​ខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​​ឱ្យ​កាន់​ប្រសើ​រ​ថែម​ទៀត​ ទស្សនិកជនទាំង​ឡាយ​អាច​ផ្ញើ​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ​តាម​ប្រ​អប់​ខាង​ក្រោម​នេះ សូម​អរគុណ! សូម​ចុច​បន្ត​បែប​បទ​ទំ​នាក់​ទំ​នង​

អាសយដ្ឋាន:
សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ

បែបបទ​ទំនាក់ទំនង

ផ្ញើ​អ៊ីមែល ។ វាល​ទាំងឡាយ​ដែល​មាន * ជា​វាល​ទាមទារ ។
ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ទំនាក់ទំនង