សិល្បៈ​អំ​ណរ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី២០១៣​ប្រ​ពៃ​ណីខែ្មរ

cholchnam-1

cholchnam-2

cholchnam-4

cholchnam-5

cholchnam-6

cholchnam-7

cholchnam-8

cholchnam-9

 

 

 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សកម្ម​ភាព សិល្បៈ​អំ​ណរ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី២០១៣​ប្រ​ពៃ​ណីខែ្មរ