ការិយាល័យផែនការណ៍-ហិរញ្ញកិច្ច

ជំ​នួយការឱ្យ​សាកលវិទ្យាធិការ​ អំពីទិសដៅ, វិធានការ, បទបញ្ជាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ, សេចក្ដីសម្រេចហិរញ្ញវត្ថុ និងចាត់តាំងអនុវត្ត កិច្ចការគណនេយ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ត្រូវតាមបទបញ្ជា។

ទទួល អភិបាលបណ្តាប្រភពទុន ស្ថាបនាគ្រោងការមានប្រសិទ្ធិភាព។ គ្រប់ គ្រងទុនកសាងមូលដ្ឋានជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងវែងអន្លាយនៃសាលា។

គ្រប់គ្រងប្រភពចំណូលចំណាយ៖ ពីឈ្នួលសាលា, ស្រាវជ្រាវអនុវត្តវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាពីមជ្ឈ មណ្ឌលទាំងឡាយ។

ឡើគ្ងរោងការថវិការៀងរាល់ឆ្នាំជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចផ្ដល់សេចក្ដីយល់ ព្រម។

អនុវត្ត គោលនយោបាយ, របបទូទាត់បណ្តាមាត្រាប្រាក់បៀរវត្សរ៍, ប្រាក់ ឈ្នួល, អាហារូបករណ៍, ឈ្នួលសាលាត្រូវតាមសេចក្ដីកំណត់និងបទបញ្ជាអំពីរបប គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋ។

តាមសង្កេត អនុវត្តបណ្តាកិច្ចសន្យាសេដ្ឋកិច្ច, សង្កេតស្ថានភាព អនុវត្ត ការ ប្រមាណនិងបណ្តាការកំណត់កំរិតដែលបានអនុញ្ញាតិ។

តាមសង្កេតការចំណូលចំណាយ, ទូទាត់នូវបណ្តាប្រភពទុនឧបត្ថម្ភ, ត្រួតពិនិត្យការទិញវត្ថុនៃគ្រោងផែនការណ៍ឧបត្ថម្ភ។

រាយការណ៍ ជូនស្ថាប័នអភិបាល ប្រមាណប្រាក់ចំណូលចំណាយហិរញ្ញវត្ថុជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់សាលា, រៀងរាល់ត្រៃមាស និងរាយការណ៍ដល់រតនាគារ៕

 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ការិយាល័យ ការិយាល័យផែនការណ៍-ហិរញ្ញកិច្ច