ការិយាល័យការបរទេស-ជំ​រុញគម្រោង​ការ

១. តួនាទី-ភារកិច្ច-ពលានុភាព៖

* តួនាទី៖

- ធ្វើសេនាធិការជំនួយគណៈកម្មាធិការសាលា ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាដៃគូបរទេស, គ្រប់គ្រងនិងចាត់តាំងរាយចេញអនុវត្តទាំងស្រុង នូវបណ្តាសកម្មភាពសហការបរទេស និងតម្លើងគ្រោងការចំណុះសាលា។

* ភាកិច្ច៖

- ធ្វើសេនាធិការ, ស្នើនឹងគណៈកម្មាធិការសាលាបង្កើតនូវបណ្តាកិច្ចទំនាក់ទំនងសហការ, ចុះកិច្ចសន្យាក្នុងបណ្តាលិខិតចងចាំ, ព្រព្រៀងអំពីបណ្តុះបណ្តាល , វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងបណ្តាសាលាមហាវិទ្យាល័យ, បណ្តាអង្គការអប់រំ, វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាបរទេស, អញ្ជើញអ្នកឯកទេសបរទេសមកបង្ហាត់បង្រៀននិងផ្លាស់ប្ដូរបទដក ពិសោធន៍តាមសេចក្ដីកំណត់ទាំងឡាយរបស់ជាតិ។

- ស្ថាបនាគ្រោងការទាំងឡាយ ដែលមានទុនវិនិយោគអំពីបរទេស ជូនស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចសម្រេច, ប្រមូលប្រភពធនធានដើម្បីអនុវត្តល្អនូវបណ្តាកិច្ចសន្យា, បណ្តាគ្រោងការទាំងឡាយសម ស្របនឹងបណ្តាការកំណត់របស់ជាតិ។

- ចាត់ តាំពិសោធនដ្ឋាន ឲ្យបណ្តាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាបរទេស ក្នុងបរិវេណនៃបណ្តាគ្រោងការសហការជាមួយនឹងបណ្តាសាលា មហាវិទ្យាល័យមានកិត្តិនាមលើពិភបលោក, លើមូលដ្ឋាននោះសំណូំពរក្រសួងសិក្សាអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលពិនិត្យ សង្កតេ, ទទួលស្គាល់ជាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាពិតប្រាកដរបស់សាលា។

- ចាត់តាំងអង្គសន្និបាទ, ប្រជុំសន្ទនា អន្តរជាតិតាមសេចក្ដីកំណត់ទាំងឡាយរបស់រដ្ឋនិងក្រសួងសិក្សាអប់រំ។

- រួមប្រាស្រ័យនឹងបណ្តាអង្គការពិភពលោកអំពីសិក្សាអប់រំ, វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេក វិទ្យាតាមសេចក្ដីកំណត់របស់រដ្ឋ។

* ភារកិច្ចផ្សេង៖

- ជំលឿននូវបណ្តាកិច្ចសម្ព័ន្ធការជាមួយនឹងបណ្តាប្រភព, អង្គការ ផ្គត់ផ្គង់ជនស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ទទួលនិងបែងចែកទៅដល់អង្គភាព ទាំងឡាយ។

- អភិវឌ្ឍកងជួរកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការបរែតសនៅបណ្តាផ្នែកមហាវិទ្យាល័យ។

- ចាត់តាំង និងរាយចេញនូវបណ្តាវគ្គហ្វឹកហ្វឺនលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ការបរទេសនិងតម្លើងគ្រោងការឲ្យកម្មាភិបាលគ្រូបង្រៀនចំណុះសាលា។

- ស្ថាបនាបណ្តាសេចក្ដីកំណត់, ណែនាំ, លិខិតគំរូទាក់ទងដល់កិច្ចការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពខាងការបរទេស-តម្លើងគ្រោងការ។

- សហការគ្រប់គ្រង, រាយចេញអនុវត្តបណ្តាសកម្មភាពការបរទេសរបស់ VACC។

* ពលានុភាព៖

- ស្នើដល់គណៈកម្មាធិការសាលចុះកិច្ចសន្យាសហការបរទេស, បណ្តាគ្រោងផែន ការណ៍បរទេសនិងបណ្តាកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអ្នកឯកទេស, ជនស្ម័គ្រចិត្ត។

- សំណើបណ្តុះបណ្តាល, ហ្វឹកហ្វឺន លើកកម្ពស់លទ្ធភាព ការបរទេស-តម្លើង គ្រោង ការឲ្យកម្មាភិបាល, គ្រូបង្រៀនចំណុះសាលា៕

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ការិយាល័យ ការិយាល័យការបរទេស-ជំ​រុញគម្រោង​ការ