ពិនិត្យ​នូវ​បណ្តា​សកម្មភាព​បង្ហាត់​បង្រៀន សេវាកម្ម មជ្ឈមណ្ឌល និង​សាខា​ចំ​ណុះ​ទាំង​ឡាយ។

ជាទី​ប្រឹក្សា​ជំ​នួយ​ការឱ្យ​​សាកល​វិទ្យា​ធិការ​អនុវត្ត​កិច្ច​ការ​ត្រួត​ពិ​និត្យ សង្កេត​រាល់​ដំណើរ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ដើម្បី​ធានា​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់ អនុវត្ត​ភារកិច្ច​របស់​អង្គភាព អភិរក្សប្រយោជន៍​របស់ជាតិ សិទ្ធិ​និង​ប្រ​យោជន៍ស្រប​ច្បាប់​របស់​។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ការិយាល័យ ការិយាល័យត្រួត​ពិនិត្យនីតិកម្ម