ការិយាល័យគ្រប់​គ្រង​សម្ភារៈ

តួនាទី

ការិយាល័យ​គ្រប់​គ្រង​សម្ភារៈមាន​តួ​នាទី​ប្រឹក្សា​ជំ​នួយ​ការ​ងារ​ឱ្យ​គណកម្មការ​សាកលវិទ្យាល័យ​ក្នុង​កិច្ច​ការ​គ្រប់​គ្រង​ និង​ប្រើ​ប្រាស់​សម្ភាៈ​ ថែទាំ រក្សា​សម្ភារៈ​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ជួស​ជួលប្រ​ចាំ​នៅ​សំ​ណង់​អាគារ ប្រពន្ធ​អគ្គិសនី ទឹក ទូរសព្ទ សម្ភារៈឧបទេស អាគារ​សិក្សា បរិស្ថាន​ជំ​វិញ ទិញ​និង​គ្រប់​គ្រង​សម្ភារៈ​ឧបទេស​សម្រាប់​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ ។ល។

ភារកិច្ច

         សហការ​ជា​មួយ​គណ​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​ការ​សាង​សង់​រៀប​ចំ​បែប​ផេន​ក្នុង​កិច្ច​ការ​បង្កើត​គម្រោង​ការ​វិនិយោគ រៀប​ចំ​រចនា ត្រួត​ពិនិត្យ​ និង​ស្រាវជ្រាវ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​សាង​សង់​សំ​ណង់​ គម្រោង​ទិញ​សម្ភារៈ​តាម​កំ​ណត់។

         គ្រប់​គ្រង​ហេដ្ឋារចនា​សម្ពន្ធមូលដ្ឋាន សម្ភារៈ​ រថយន្ត​ដឹក​ជញ្ជូន ធានា​អគ្គិសនី ទឹក​ប្រើ​ប្រាស់​។ សហការ​ជា​មួយ​អង្គ​ភាព​ពាក់​ព័ន្ធ​អនុវត្ត​បន្ថែម​អាគារ​សិក្សា​ការិយាល័យ​តាម​ស្តង់​ដាធានា​ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ។ គ្រប់​គ្រង​សម្ភារៈ​ គម្រោង​ការ​សហការ​អន្តរជាតិ​។

​​​​​​​         អចិន្ត្រៃ​កិច្ច​ការ​ធា​នា​សុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ​

        ផ្គត់​ផ្គង់​សម្ភារៈ​ឧបទេស​ជំ​នួយ​ដល់​ការ​សិក្សា គ្រប់​គ្រងបន្ទប់​អនុវត្ត​ បន្ទប់​ពិសោធ កិច្ច​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ការិយាល័យ ការិយាល័យគ្រប់​គ្រង​សម្ភារៈ