មហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​មូល​ដ្ឋាន

មហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​មូល​ដ្ឋាន៖ បង្ហាត់​បង្រៀន​​បណ្តា​មុខ​ជំ​នាញ​ជា​សារវ័ន្ត​របស់សាលា​​​ដូច​ គណិតវិទ្យា គី​មី​សាស្រ្ត ជីវសាស្រ្ត ចិត្តសាស្រ្ត អប់​រំ​សារព្វាង្គកាយ។

ប្រធានបទ​​ស្រាវ​ជ្រាវវិទ្យា​សាស្រ្ត​បាន​នឹងកំ​ពុង​ដាក់​ពង្រាយ៖

ស្រាវ​ជ្រាវកែ​ច្នៃ​​គ្រាប់ nano ​​អំ​ពី​ស្រោម polymer ភា្ជប់​ដោយ​​ protein ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ក្នុង​ការ​ទស្សន៍​ទាយ។

អប់​រំ​បំ​និន​រស់​នៅ​អោយ​សិស្សបឋមសិក្សា​នៅ​ទី​ក្រុង​ត្រាវិញ។

ស្រាវ​ជ្រាវ​អនុវិត្តប្រព័ន្ធស្វ័យ​ប្រវត្តិរង្វិល​របស់​ទឹក​​ក្នុង​ការ​ស្រោប​យក​កម្តៅ​​និង​ធ្វើ​អោយ​ត្រជាក់​ម៉ាស៊ីន​។

ស្រាវ​ជ្រាវបំពេញ​បណ្តា​វិញ្ញា​សារ​​កីឡាជ្រើស​រើស​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ចូល​ក្នុង​កម្មវិធី​បង្ហាត់​បង្រៀន​វិញ្ញា​សា​អប់​រំ​សារព្វាង្គ​កាយ។

ការ​ព្យាយាម​ក្នុង​សកម្មភាពសិក្សា​ដោយ​ខ្លួនឯង​​របស់​និស្សិត​សាកលវទ្យា​ល័យ​ត្រាវិញ។

កសាង​វប្បធម៌​រៀប​ចំ​ក្នុង​សាកលវិទ្យា​ល័យ​ត្រាវិញ។

ធ្វើ​ពិសោធ​ចម្លង​ភេទ​ត្រី​ក្រាញ់​នៅ​ត្រាវិញ។

កំណត់​ទិស​ដៅ​ធ្វើ​សកម្មភាព​វិទ្យា​សាស្រ្តនិង​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុង​ដំ​ណាក់​កាល​ខាង​មុខ៖

ស្រាវ​ជ្រាវ​សារធាតុ​នៃ​វត្ថុធាតុ​អេឡិច​ទ្រូ​និក អនុវត្ត​ក្នុង​កែ​ច្នៃបណ្តា​សម្ភារៈ​​អេឡិចត្រុង diode led ឋាមពល​ព្រះ​អាទិត្យ។

ស្រាវ​ជ្រាវ សកម្មភាព ចំ​ណូល​ចិត្ត ភាព​លំ​បាក​ផ្លូវ​ចិត្ត​ក្នុង​សិក្សា​រៀន​សូត្រ​របស់​​សិស្ស​ និស្សិត។  ស្រាវ​ជ្រាវ​បំ​និន​សិក្សា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង បំ​និន​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ​ អោយ​​សិស្ស ​និស្សិត ។ ស្រាវ​ជ្រាវ អំ​ពី​ការ​វាស់​វែង​និង​វាយ​តម្លៃ​ក្នុង​សកម្មភាព​អប់​រំ។ ស្រាវ​ជ្រាវអនុវត្ត​ស្ថិតិ​ក្នុង​ វេជ្ជសាស្រ្ត សេដ្ឋកិច្ច សង្គម ស្រាវ​ជ្រាវ​ទំ​រង់​គណិវិទ្យា​អនុវត្ត។

សា្រវជ្រាវ​អំ​ពី​ចលនា​របស់​សត្វ អនុវត្ត​បច្ចេកវិទ្យា​​ជីវៈសាស្រ្តក្នុង​​កិសកម្ម ជលវប្បកម្ម ស្រាវ​ជ្រាវ​គោល​ដៅ​មូលដ្ឋាន​​លើ​សត្វធាតុ។

សា្រវជ្រាវរបៀប​ផ្សំ​ឱសថរុក្ខជាតិ​ បណ្តាសារធាតុ​ក្នុង​កំ​ចាត់​ទឹក​កខ្វក់ ដោយ​ធ្វើ​ពី​សោធក្នុង​បំពង់​​​ប្រេង។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន មហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​មូល​ដ្ឋាន