មហាវិទ្យាល័យ​បម្រុង

មហាវិទ្យាល័យ​បំ​រុង៖

ក្នុងឆ្នាំ​សិក្សា​ដំ​បូង​ សិស្ស​​សិក្សានៅ​មហាវិទ្យាល័យ​បំ​រុង​នឹង​បាន​សិក្សា​កម្មវិធីកំ​ណត់​តាម​លក្ខខ័ណ្ឌ​ «​ជ្រើស​រើស​ រៀប​ចំ​​បំ​ប៉ន់​​និងធ្វើ​ការ​​​​ជម្រើស​និស្សិត​សិក្សា​​បណ្តា​កំ​រិត បរិញ្ញា​​  បរញ្ញារង និង​មធ្យម​សិក្សា​ជំ​នាញ​​ ចំ​ពោះ​សិស្ស​​​មហាវិទ្យាល័យ​បំ​រុង។»

ក្រៅ​វិញ្ញា​សា​នៅក្រមុ​និទេសA​ ដែល​មាន​៥​វិញ្ញាសា​ (គណិតវិទ្យា រូប​សាស្រ្ត ជីវសាស្រ្ត  ពត៌មាន​វិទ្យា​ ភាសា​អង់​គ្លេស)ក្រុម​និទេស B (​គណិតវិទ្យា រូប​សាស្រ្ត ជីវសាស្រ្ត  ពត៌មាន​វិទ្យា​ ភាសា​អង់​គ្លេស) ក្រុម​និទេសC (​អក្សរ​សាស្រ្ត ប្រវត្តិសាស្រ្ត ភូមិសាស្រ្ត ពត៌មាន​វិទ្យា​ ភាសា​អង់​គ្លេស) សិស្ស​នៅ​បាន​សិក្សា​​នៅក្រៅ​ម៉ោង​​ដូច​៖ ​អក្សរ​សាស្រ្ត អប់​រំ​ពលរដ្ឋ ​អប់​រំ​សារព្វាង្គ​កាយ (​និទេសA​ B) ឬ​អប់​រំ​ពលរដ្ឋ អប់​រំ​សារព្វាង្គ​កាយ។

មហាវិទ្យាល័យ​បំ​រុងនៅ​មាន​កម្មវិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​​បណ្តា​ថ្នាក់​បំ​ពេញ​វិជ្ជា​ជី​វៈ​អោយ​សិស្ស​បាន​ជ្រើ​ស​រើស​អំ​ពី​២២​ខេត្ត​ក្រី​ក្រ ដំបន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រយាល​ ដំ​បន់​ព្រំដែន កោះ ​សិក្សា​កំ​រិតវិទ្យា​សាស្រ្ត​​ធម្មជាតិ A វិទ្យា​សាស្រ្ត​ធម្មជាតិ B នឹង​កំ​រិត វិទ្យា​សាស្រ្តសង្គម។

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន មហាវិទ្យាល័យ​បម្រុង