មហាវិទ្យាល័យ​ទ្រឹស្តី​នយោបាយ

មហាវិទ្យាល័យ​ទ្រឹស្តី​នយោបាយ ចំ​ណុះ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​មាន​តួនាទី​បង្ហាត់​បង្រៀន​នៅ​មុខ​ជំ​នាញ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ម៉ាក - ឡេ​ណិន មាគ៌ាបដិវត្តន៍​របស់​បក្ស​កុម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម​សតិ​រម្មណ៍​ហូជីមិញ នយោបាយ​និង​មុខ​វិជ្ជា​មួយ​ចំនួន​ទៀត សម្រាប់​បណ្តា​ថ្នាក់​។ ទន្ទឹម​នឹង​នោះ​មហាវិទ្យាល័យ​ទ្រឹស្តី​នយោបាយ​នៅ​មាន​ភារកិច្ច​ឃោសនា​គោល​នយោបាយ​របស់​បក្ស​និង​រដ្ឋ អប់រំ​អត្ត​ចារិត​នយោបាយ សីលធម៌ សណ្តាប់​ធ្នាប់រស់​នៅ​និង​មាន​មនសិការ​គោ​រព​ច្បាប់​ចំ​ពោះ​សិស្ស​និស្សិត​។

តួ​នាទី​និង​ភារកិច្ច៖

-       រៀប​ចំ​​ផែន​ការ​សិក្សា គ្រប់​គ្រង​លទ្ធផល​សិក្សា​និង​ពិន្ទុះ​របស់​សិស្ស​និស្សិត​ចំ​ណុះ​មហាវិទ្យាល័យ​ សហការ​អង្គ​ភាព​ពាក់​ព័ន្ធ​ដាក់​ផែន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​និង​ស្រាវជ្រាវ​វិទ្យាសាស្ត្រ។

-       កសាង​ផែន​ការ​អនុវត្ត​និង​រៀប​ចំ​កិច្ច​ការ​ឃោ​សនា​អប់រំ​នយោបាយ​ចំ​ពោះ​គ្រូ​បង្រៀន​ សិស្ស​និង​និស្សិត​។

-       គ្រប់​គ្រង​និង​ប្រើ​ប្រាស់​សុវត្ថិភាព​នៅ​សម្ភារៈ​ឧបទេស​ រៀប​ចំ​ការ​ប្រ​ឡង និង​ត្រួ​ត​ពិនិត្យ​ពិន្ទុះ។

-       ស្រាវជ្រាវ បូក​សារុប​ បទ​ពិសោធ​អំពី​ការ​ចាត់​ចែង​ រៀប​ចំ​ គ្រប់​គ្រង​សកម្មភាព​របស់​មហាវិទ្យាល័យ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​បណ្តុះ​បណ្តាល។

មហាវិទ្យាល័យ​ទ្រឹស្តី​នយោបាយមាន​ដេប៉ាតឺ​ម៉ង់​ ៣៖ ទី​ ១ គឺ​ដេប៉ាតឺម៉ង់​ទ្រឹ​ស្តី​សារវន្តរបស់​ម៉ាក​និង​ឡេណិន​និយម។ ទី ២ គឺ​ដេប៉ាតឺ​ម៉ង់ សតិ​រម្មណ៍​ហូជីមិញ។ ទី ៣ គឺ​មាគ៌ា​បដិវត្តន៍​របស់​បក្ស​កម្មុយនិស្ត​វៀត​ណាម។

 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន មហាវិទ្យាល័យ​ទ្រឹស្តី​នយោបាយ