ដៃគូអន្តរជាតិ៖

ទ្វីបអាមេរិក - AMERICA

ល,រ

ដៃគូ - Partners

Address

Canada

 

1

American Dye Source, Inc. (ADS)

http://www.adsdyes.com/

American Dye Source is located at 555 Morgan Boulevard, Baie D'Urfe, Quebec, Canada H9X 3T6

2

Collège de Rosemont

http://www.crosemont.qc.ca/accueil

   6400, 16e Avenue, Montréal  QC H1X 2S9  -  

Tél. 514 376-1620

3

Cégep André – Laurendeau

http://www.claurendeau.qc.ca/accueil

1111, rue Lapierre, Montréal, arr. LaSalle (Québec) Canada H8N 2J4    |   

 Téléphone: 514 364-3320

4

College of New Caledonia (CNC)

http://www.cnc.bc.ca/

3330-22nd Avenue
Prince George, British Columbia, Canada
V2N 1P8
1-800-371-8111

5

Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland (MI)

http://www.mi.mun.ca/

Postal Address

Marine Institute, P.O. Box 4920 
St. John's, NL Canada, A1C 5R3

General Inquiries

Telephone: 709-778-0200‌‌
Toll-free: 1-800-563-5799
Fax: 709-778-0346
Campus Tours

Telephone: 709-778-0372‌‌

6

Mount Saint Vincent University (MSVU)

http://www.msvu.ca/en/home/default.aspx

166 Bedford Highway,
Halifax, Nova Scotia, B3M 2J6

Switchboard: 902-457-6788
Contact Us
Website feedback

7

Northern Lights College (NLC)

http://www.nlc.bc.ca/

11401 - 8th St, Dawson Creek
British Columbia, Canada, V1G 4G2 

8

Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology (SIAST)

http://gosiast.com/

SIAST Administrative Offices
400 - 119 4th Avenue South
Saskatoon SK  S7K 5X2
Phone: 1-866-goSIAST (467-4278)

9

Université de Guelph – Campus d'Alfred

https://www.uoguelph.ca/oac/campus-dalfred

Campus d'Alfred
31 rue St-Paul, C.P. 580
Alfred (Ontario) Canada K0B 1A0
Phone: 613-679-2218
www.alfredc.uoguelph.ca

General Inquiries

OAC Dean's Office
Johnston Hall, University of Guelph
50 Stone Road East
Guelph, Ontario, Canada N1G 2W1

Phone: 519-824-4120 x 56211
អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

10

Vancouver Island University (VIU)

http://www.viu.ca/

900 Fifth Street, Nanaimo, BC, Canada V9R 5S5

Email:   អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  

Toll-free: 1-888-920-2221

 Phone: 250-753-3245250-753-3245

11

World University Service of Canada (WUSC)

http://wusc.ca/

General Enquiries
World University Service of Canada
1404 Scott Street, Ottawa, ON K1Y 4M8
613-798-7477 
1-800-267-8699
Fax: 613-798-0990
អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

12

Association of Canadian Community Colleges (ACCC)

http://www.accc.ca/

 

13

Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

http://www.ita.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx


3230 Rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, QC, Canada

14

Capilano University (Cap)

http://www.capilanou.ca/

General Inquiries

North Vancouver Campus and Administrative Offices 
Capilano University 
2055 Purcell Way 
North Vancouver, B.C. V7J 3H5 
Tel: 604.986.1911 
TDD tel (for deaf and hard of hearing): 604.990.7848 
Fax: 604.984.4985

15

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB)

http://www.csmb.qc.ca/#

 

16

Cégep Marie-Victorin

http://www.collegemv.qc.ca/

 1. 1.1.7000 Rue Marie Victorin, Montréal, QC H1G 2J6, Canada

+1 514-325-0150

17

Canadian International Development Agency (CIDA)

 

18

The Fondation de la Chenelière

http://www.fondation-delacheneliere.org/EN/mission-en.html

Contact:  Michel de la Chenelière 
Salvatore D’Urso

Address: 22 Richelieu Place
Montreal, QC, Canada 
H3G 1E8

E-mail:   អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

19

Canada-Vietnam Education Network / Réseau d’éducation Canada-Vietnam

 

សហរដ្ឋអាមេរិក (USA)

 

1

American Institute of Higher Education

http://www.amhighed.com/

Address: 

American Institute of Higher Education
Unit 335, 2474 Walnut Street
Cary, NC 27518

Phone number: 

(919) 441-0016 , (919) 605-3972

E-mail:    អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

2

Minnesota Online

http://www.mnscu.edu/online/home.html

General system information and assistance

Minnesota State Colleges & Universities
30 7th St. E., Suite 350
St. Paul, MN 55101-7804

Phone: (651) 201-1800
Toll-free: (888) 667-2848
Fax: (651) 297-5550

3

Northwest College Wyoming (NWC)

http://www.northwestcollege.edu/

231 W 6th St, Powell, WY 82435, Hoa Kỳ
+1 307-754-6000

4

Vietnam Resource Group (Vietgroup)

http://us.vietgroupweb.com/

 

5

Volunteers in Asia

http://viaprograms.org/

 • Phone
  (415) 904-8033 (Cliff Chan, Patrick Arnold, Kent de Groot, Brooke Bryant)
 • Email
  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
 • Address
  870 Market Street #656
  San Francisco, CA 94102
  USA

6

Oklahoma State University Institute of Technology

http://go.osuit.edu/

1801 E 4th Street, Okmulgee, OK 74447 | +1 800 722 4471 |  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

7

Tacoma Community College

http://www.tacomacc.edu/

Tacoma Campus
6501 South 19th Street
Tacoma, WA 98466
253.566.5000

Gig Harbor Campus
3993 Hunt Street
Gig Harbor, WA 98335
253.460.2424

Evergreen State College-Tacoma
1210 South Sixth Avenue
Tacoma, WA 98406
253.680.3000

8

Vietnamese Heritage Institute (VHI)

http://www.thevhi.org/vn/

BAN QUẢN TRỊ VHI

TẠI HOA KỲ

Hoàng Thái Việt, Ph.D., Chủ tịch 
Kỹ sư tư vấn dầu khí, Mỹ

Lê Văn Hùng , Ph.D., Thư ký
Giám đốc Phòng Nghiên Cứu
Công nghệ Sinh học, Mỹ

Nguyễn Thanh Chim,Thủ quỹ
Công nghệ thông tin, Mỹ

Du Thịnh Đạt, Ph.D., Kỹ sư Xây dựng, Mỹ

TẠI THUỴ SĨ

Đỗ Tuyết Khanh, Chủ tịch 
Borex, CH

Anne Lê Duy, Thư Ký
Thonex, CH

Lê Huy Sơn,Thủ Quỹ
Genève, CH

Đại diện tại Việt Nam

Trần Thuỳ Mai, Nhà văn, Huế

Vĩnh An, Luật sư, TP. Hồ Chí Minh

9

The Asia Foundation

http://asiafoundation.org/

HEADQUARTERS

465 California St., 9th Floor
San Francisco, CA 94104

Mailing Address:
PO Box 193223
San Francisco, CA 94119-3223

Tel: 415-982-4640
Fax: 415-392-8863
Email:   អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

 

 

ទ្វីប​អឺរុប

Belarus

 

    1

Brest State Technical University

http://en.bstu.by/

ул. Московская 267, Brest 224017, Belarus

CALL: +375 162 408374 

Hungary

 

    1

Institute for Small Animal Research and Co-ordination Centre for Gene Conservation (KÁTKI)

 

    2

Association of Hungarian Small Animal Breeders (MGE)

http://www.mgegodollo.hu/webset32.cgi?MKNGE@@EN@@2@@578343596

Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene Conservation (MGE)

Chairman: Dr. Istvan SZALAY;  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
International co-ordinator: Dr. Kisne, Dr. Do thi DONG XUAN;  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
National co-ordinator: Katalin Agnes SZENTES;  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
Counsel: Dr. Miklos Koppany;  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
Finances: Lidia TOTH;  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

Board of Directors
Head: Gabor KOPPANY;  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

ហូ​ឡុង (Netherlands)

 

    1

CAH Dronten University

http://www.cahvilentum.nl/

http://www.cahvilentum.eu/

CAH VILENTUM , LOCATION DRONTEN

International Office

De Drieslag 4
8251 JZ Dronten
The Netherlands
E-mail address: i អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
Telephone number: +31 88 020 6000

CAH VILENTUM, LOCATION ALMERE

International Office

Stadhuisplein 40
1315 XA Almere
The Netherlands 

E-mail address:   អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
Telephone number: +31 88 020 6300

    2

Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences

http://hz.nl/en/Pages/Homepage.aspx

International Office
Edisonweg 4 
4382 NW Vlissingen 
The Netherlands
tel: +31-118-489000
E-mail:   អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

skype : hzuniversity 

 www.facebook.com/hzuniversity

    3

HAN University of Applied Sciences (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

http://www.han.nl/international/english/

HAN Information Centre

Opening hours: Monday to Friday
9am - 3pm (during summer vacation)

T+31 24 353 05 00

E  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

    4

Saxion Hogescholen, University of Applied Sciences in Deventer and Enschede

http://www.saxion.edu/

Contact details

Telephone number: +31 570 603789
E-mail address:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

POSTAL MAIL ADDRESS
Saxion University of Applied Sciences
International Office
P.O. Box 70.000
7500 KB Enschede
the Netherlands

Switzerland

 

    1

Graduate Institute of Development Studies (iuéd)

http://graduateinstitute.ch/fr/home.html

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

GRADUATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND DEVELOPMENT STUDIES

Case postale 136, 1211 Genève 21

Ireland

 

    1

Griffith College Dublin

http://www.griffith.ie/

Griffith College Dublin

South Circular Road

Dublin 8, Dublin

Phone: +353 1 415 0400

អង់គ្លេស – United Kingdom

 

    1

Oxford University Press-UK

http://ukcatalogue.oup.com/

Main Switchboard (Oxford University Press UK)

Tel: +44 (0) 1865 556767

 

អាស៊ី​ ASIA

 STT

ដៃគូ - Partners

Address

វៀតណាម

 

         1

ក្រុម​ហ៊ុន​មីឡាន My Lan Group 

http://mylangroup.com/

 

         2

សមាគម​សិល្បៈ​ប្រជាប្រីយ៍​វៀតណាម Association of Vietnamese Folklorists

 

         3

បណ្ណាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ​ជាតិទីក្រុង​ហូជីមិញ (Natural Sciences Library Ho Chi Minh City)

 

         4

ក្រុម​ហ៊ុន​ មី​ផុង

 

Philippines

 

         1

Southern Leyte State University

http://www.slsuonline.edu.ph/

 

         2

Leyte Normal University

http://www.lnu.edu.ph/

 

 3

Cebu Normal University

 

Israel

 

         1

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ​កសិកម្ម Israel (AGROSTUDIES)

http://www.agrostudies.com/

 

ចិន

 

         1

Zhanjiang Normal University

http://www.zhjnc.edu.cn/english.htm

Address: 29 Cunjin Road, Chikan, Zhanjiang, Guangdong Province, P.R.China 
       Post Code: 524048 
       Tel.: (0086-759) 3183217 
       Fax: (0086-759) 3341440 
       E-mail:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

         2

វិទ្យាស្ថាន   Wuxi Institute of Technology (WXIT)

 

Singapore

 

         1

Informatics Academy Pte Ltd

 

         2

Cengage Learning Asia

http://www.cengageasia.com/en

Cengage Learning Asia Pte Ltd
151 Lorong Chuan #02-08
New Tech Park Singapore 556741

Tel (65) 6410 1200
Fax (65) 6410 1208

         3

WIBI Pte Ltd

 

Cambodia

 

         1

វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា ITC Institute of Technology of Cambodia

http://www.itc.edu.kh/en/

PO Box 86, Russian Conf. Blvd. Phnom Penh, Cambodia. 
Tel : 855 23 880 370 / 982 404 
Fax : 855 23 880 369 
E-mail :   អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  
Website : www.itc.edu.kh

     2

សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំ​ពេញ Royal University Phnom Penh

http://www.rupp.edu.kh/

The Royal University of Phnom Penh

Russian Federation Boulevard,

Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: 855-23-883-640

Fax: 855-23-880-116

Email address:

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ដៃ​គូអន្តរជាតិ