ដំណើរ​ការ​ស្ថាបនា​និង​អភិវឌ្ឍ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​ក្នុង​រយៈកាល​១៥ឆ្នាំ

អំណរ​ទិវា​ ១៥ឆ្នាំនៃ​ដំណើរ​ការ​ស្ថាបនា​និង​​អភិវឌ្ឍ​​​​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ ​២០ឆ្នាំ​នៃ​គំរូ​សាកលវិទ្យាល័យ​រង​សហគមន៍​ត្រាវិញ បម្រុងនឹង​​រៀប​ចំ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២១ ខាង​មុខ​នេះ។

20 TVU

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ព័ត៌មាន ដំណើរ​ការ​ស្ថាបនា​និង​អភិវឌ្ឍ​សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​ក្នុង​រយៈកាល​១៥ឆ្នាំ