ប្អូន​ យ៉េង លាប ហេង​បញ្ចប់​ឆ្នាំ​ទី ១

 

 heng-1

heng-2

heng-3

heng-4

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ព័ត៌មាន​និស្សិត និស្សិត​កម្ពុជា​សិក្សា​នៅ​ត្រាវិញ ប្អូន​ យ៉េង លាប ហេង​បញ្ចប់​ឆ្នាំ​ទី ១