ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម ព័ត៌មាន​និស្សិត និស្សិត​កម្ពុជា​សិក្សា​នៅ​ត្រាវិញ ពិធី​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​​ជា​មួយ​​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ ២០២៣