សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជម្រើសនិស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាបត្របែបពេញម៉ោង (លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៣)

¯សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹងស្ដី​ពី​ការ​ជម្រើស​និស្សិត​កម្រិត​បរិញ្ញាបត្រ​បែប​ពេញ​ម៉ោង (លើក​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២៣)

សូម​មើល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​កាន់គេហទំព័រ៖ https://www.tvu.edu.vn/thong-bao-xet-tuyen-he-dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-2023/

¯បេក្ខជន​ដាក់​ពាក្យ​ចូល​រៀន និង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​បំណង​ និងបង់​ថ្លៃ​សេវា​លើ​ប្រ​ពន្ធ​៖ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/(ពេល​អនុវត្ត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣ខែ​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០២៣)

¯បេក្ខជន​ប្រឡង​ជាប់​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឬមធ្យមសិក្សា​ដែលមិន​ទាន់​មាន​លេខ​កូដ​ដាក់​ពាក្យ​ជម្រើស​និស្សិតលើ​ប្រពន្ធ ត្រូវ​ទៅ​ដាក់​ពាក្យ​ ¯សូម​​ចុះ​ឈ្មោះ​លេខកូដ​នៅ​មន្ទីរ​អប់រំ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ (​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី​១៥​ខែ​មិថុនា​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២០​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០២៣)​

¯ដាក់​ពាក្យនិង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​បំណង​ចូល​រៀន​ (មិន​កំណត់​ចំនួន​ដង) តាម​ពេល​វេលា​បាន​កំណត់​លើ​គេហទំព័រ៖ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/(ពេល​អនុវត្ត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១០ខែ​កក្កដា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០២៣)

¯បង់ថ្លៃ​សេវា​ពិនិត្យ​ជម្រើស​តាម​ប្រ​ពន្ធ​អន​ឡាញ៖ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣១ខែ​កក្កដា ដល់​ម៉ោង​៥​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៦ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០២៣)

¯សាលា​ប្រ​កាស​លទ្ធផល​ជាប់​ឈ្មោះ​ចូល​រៀន​លើក​ទី​១​លើ​គេហទំព័រ៖ tuyensinh.tvu.edu.vn(មុន​ម៉ោង​៥​រសៀល​​ថ្ងៃ​ទី​២២​ខែសីហា​ឆ្នាំ​២០២៣)

¯បញ្ជាក់​ចូល​រៀន​លើក​ទី​១៖ បេក្ខជនអនុវត្ត​តាម​ប្រពន្ធ​អន​ឡាញ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/​​(ថ្ងៃ​ទី​៦​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២៣)

¯បំពេញបែប​បទ​ចូល​រៀន​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​លទ្ធផល​ជាប់ឈ្មោះ​ចូល​រៀន​របស់​សាកល​វិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​ (មុន​ម៉ោង​៥​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៦​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២៣)

 ¯ចូល​រៀន​(បំរុង)​៖ ថ្ងៃ​ទី​១១​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ​២០២៣

 

 

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សេចក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជម្រើសនិស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាបត្របែបពេញម៉ោង (លើកទី១ ឆ្នាំ២០២៣)