ខេត្ត​ត្រាវិញ

 

អានត: ខេត្ត​ត្រាវិញ

សម្ភារៈឧបទ្ទេស

I

ទំ​ហំ​ផ្ទៃ​ដី

ha

52,432

 

II

អានត: សម្ភារៈឧបទ្ទេស

អំ​ពីយើងខ្ញុំ

 សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ 

«នាំ​មក​នូវ​ឱកាស​សិក្សា​មានគុណ​ភាព​សម្រាប់​សហគមន៍»

អានត: អំ​ពីយើងខ្ញុំ

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម សម្ភារៈឧបទេស Main menu