ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
វិទ្យា​ស្ថាន​អភិវឌ្ឍ​​ធន​ធានមនុស្ស និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 2177
មហាវិទ្យាល័យភាសា​បរទេស និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 2249
ភាសា វប្បធម៌ វិចិត្រ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​ណាម​បូ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 4690
មហាវិទ្យាល័យ​ទ្រឹស្តី​នយោបាយ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3097
មហាវិទ្យាល័យ​វេជ្ជសាស្ត្រ ឱសថ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 5989
មហាវិទ្យាល័យ​បម្រុង និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3911
មហាវិទ្យាល័យ​គ្រប់​គ្រង​​កិច្ច​ការ​រដ្ឋបាល ​ការិយាល័យ និង​ទេសចរណ៍ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3688
មហាវិទ្យាល័យ​គីមីអនុវត្ត និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 3820
មហាវិទ្យាល័យ​បច្ចេកទេស​ និង​ បច្ចេកវិទ្យា និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 4159
មហាវិទ្យាល័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ ច្បាប់ និពន្ធ​ដោយ KIM VAN 4031
ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម មហាវិទ្យាល័យ - វិទ្យាស្ថាន