បណ្ដុះ​បណ្ដាល​សញ្ញា​បត្រ​ទី​២​មុខ​ជំ​នាញ​គ្រប់​គ្រង​សេដ្ឋកិច្ច​​

បណ្ដុះ​បណ្ដាល​សញ្ញា​បត្រ​ទី​២​មុខ​ជំ​នាញ​គ្រប់​គ្រង​សេដ្ឋកិច្ច​​

ត្រា​វិញ​ថ្ងៃ​​ទី​២៧​សី​ហា​កន្លង​ទៅ សាកល​វិទ្យា​ល័

អានត: បណ្ដុះ​បណ្ដាល​សញ្ញា​បត្រ​ទី​២​មុខ​ជំ​នាញ​គ្រប់​គ្រង​សេដ្ឋកិច្ច​​

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម