សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​បើកបវេសនកាល​​វគ្គ​សិក្សា​ខ្លី​បំប៉ន​បំ​ណិនមុខជំនាញគ្រប់​គ្រង​ការិយាល័យ​ឱ្យ​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋបាល​នៅ​បណ្តា​ស្ថាប័ន​​​រដ្ឋ​ចំ​ណុះ​ខេត្ត​

សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​បើកបវេសនកាល​​វគ្គ​សិក្សា​ខ្លី​បំប៉ន​បំ​ណិនមុខជំនាញគ្រប់​គ្រង​ការិយាល័យ​ឱ្យ​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋបាល​នៅ​បណ្តា​ស្ថាប័ន​​​រដ្ឋ​ចំ​ណុះ​ខេត្ត​

 

សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​បើកបវេសនកាល​​វគ្គ​សិក្សា​ខ្លី​បំប៉ន​បំ​ណិនមុខជំនាញគ្រប់​គ្រង​ការិយាល័យ​ឱ្យ​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋបាល​នៅ​បណ្តា​ស្ថាប័ន​​​រដ្ឋ​ចំ​ណុះ​ខេត្ត​

អានត: សាកលវិទ្យាល័យ​ត្រាវិញ​បើកបវេសនកាល​​វគ្គ​សិក្សា​ខ្លី​បំប៉ន​បំ​ណិនមុខជំនាញគ្រប់​គ្រង​ការិយាល័យ​ឱ្យ​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋបាល​នៅ​បណ្តា​ស្ថាប័ន​​​រដ្ឋ​ចំ​ណុះ​ខេត្ត​

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម