លោក​សាស្រ្តា​ចារ្យរង​​​ បណ្ឌិត​ ប៊ូយ អាញ់​ ត្វឹង ប្រធាន​នាយក​ដ្ឋានអប់រំ​​មហា​វិទ្យា​ល័យ​​​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាលមក​​បំ​ពេញ​ទស្សនកិច្ច​​នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​

លោក​សាស្រ្តា​ចារ្យរង​​​ បណ្ឌិត​ ប៊ូយ អាញ់​ ត្វឹង ប្រធាន​នាយក​ដ្ឋានអប់រំ​​មហា​វិទ្យា​ល័យ​​​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាលមក​​បំ​ពេញ​ទស្សនកិច្ច​​នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​

 

រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៣​មិនា​ឆ្នាំ​២០១៣​​​គណៈ​ប្រតិភូនៃ​នាយកដ្ឋាន​អប់រំ​​មហា​វិទ្យា​ល័យ​​​ដឹក​នាំ​ដោយ​សាស្រ្តា​ចារ្យរង​

អានត: លោក​សាស្រ្តា​ចារ្យរង​​​ បណ្ឌិត​ ប៊ូយ អាញ់​ ត្វឹង ប្រធាន​នាយក​ដ្ឋានអប់រំ​​មហា​វិទ្យា​ល័យ​​​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាលមក​​បំ​ពេញ​ទស្សនកិច្ច​​នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ត្រា​វិញ​

បើក​បវេស​ន​កាលបណ្ដា​​ថ្នាក់បរិញ្ញា​​សិក្សា​បន្ត​​ឡើងនៅ​ឌាក់ឡាក់

បើក​បវេស​ន​កាលបណ្ដា​​ថ្នាក់បរិញ្ញា​​សិក្សា​បន្ត​​ឡើងនៅ​ឌាក់ឡាក់

 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

អានត: បើក​បវេស​ន​កាលបណ្ដា​​ថ្នាក់បរិញ្ញា​​សិក្សា​បន្ត​​ឡើងនៅ​ឌាក់ឡាក់

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម