និស្សិត​ ឡេ ថាញ់ ហៅ ធ្វើ​អាជីវកម្ម​​តាំង​ពី​នៅ​កំពុង​សិក្សា

និស្សិត​ ឡេ ថាញ់ ហៅ ធ្វើ​អាជីវកម្ម​​តាំង​ពី​នៅ​កំពុង​សិក្សា

ដោយ​មាន​ទឹក​ចិត្ត​​ស្រ​ឡាញ់​វិស័យ​អាជីវកម្ម មិត្ត​

អានត: និស្សិត​ ឡេ ថាញ់ ហៅ ធ្វើ​អាជីវកម្ម​​តាំង​ពី​នៅ​កំពុង​សិក្សា

ជំពូក​រង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ ទំព័រដើម